Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gaan uit van de COMM.V VEEPIE, met zetel te 8870 Izegem, Sergeant Segersstraat 16 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0645.789.871 (hierna aangeduid als “VEEPIE”, “PAYIT”, “Wij” of de “AANBIEDER”).

Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing.

Wij verwerpen volstrekt alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere bescheiden uitgaande van de gebruikers / klanten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

1. Toegang tot PAYIT.

Klanten die gebruik willen maken van de diensten van PAYIT dienen daartoe een profiel aan te maken op de website www.payit.be alwaar zij hun gegevens dienen te registreren alsook hun activiteit.

Door zich op de website van PAYIT te registeren worden de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt in hun integraliteit.

2. Toepassingsgebied en taal

De taal van deze algemene voorwaarden van de verdere contractuele betrekkingen tussen de gebruiker en PAYIT is het Nederlands.

De nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

3. Diensten van PAYIT

PAYIT treedt, nadat de gebruiker een profiel en activiteit heeft aangemaakt (de “Klant”), louter op als tussenplatform dat het mogelijk maakt om voor de aangemaakte activiteit betalingen te ontvangen via elektronische weg zonder dat de gebruiker (klant) zelf dient te voorzien in een betaalplatform.

Na aanmaak van een activiteit zal de klant een link kunnen bezorgen aan de doelgroep / personen (de “Eindgebruiker”) waarvan hij wenst dat er tot betaling wordt overgegaan.

De betaling van de Eindgebruiker wordt ontvangen door PAYIT en na aftrek van de vergoeding voor de diensten van PAYIT (cf. infra) worden de bedragen doorgestort op een door de Klant mee te delen bankrekeningnummer.

4. Uitvoering van de diensten.

4.1. PRIJSOPGAVEN

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden. Indien de scope van de opdracht door de klant dusdanig wordt gewijzigd lopende de opdracht zal een nieuwe offerte worden opgesteld ter goedkeuring.

4.2. UITVOERING

PAYIT is voor de doorstorting van de ontvangen bedragen – betaald door de Eindgebruiker - afhankelijk van volgende zaken:

  • Tijdstip betaling door de Eindgebruiker (vb. betalingen die niet op bankwerkdagen worden uitgevoerd kunnen door de bank pas op de eerstvolgende bankwerkdag worden verwerkt);
  • Identiteit van de banken waartussen de overschrijvingen dienen plaats te vinden;

PAYIT zal de doorstorting steeds binnen de kortste termijn proberen af te handelen, doch een termijn van minstens 7 dagen wordt gehanteerd als redelijke termijn tussen het moment van betaling van de Eindgebruiker op de bankrekening van PAYIT en ontvangst van de gelden op de rekening van de Klant van PAYIT. Zelfs indien deze termijn langer zou zijn, dan nog kan PAYIT niet aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen vertraging.

PAYIT zal haar diensten naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PAYIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

PAYIT zal alle nodige voorzorgmaatregelen treffen.

4.3. TARIEVEN

4.3.1. Tarief transactie

Voor de diensten van PAYIT wordt per transactie, die plaatsvindt middels het gebruik van het door PAYIT aangeboden platform, een vergoeding van 3% (zijnde 3 procent) aangerekend, dit met een minimum van € 0,49.

Deze vergoeding wordt automatisch afgehouden van de betaling die PAYIT ontvangt van de Eindgebruiker. Het netto-bedrag (m.n. de ontvangen betaling – 3% per transactie) wordt vervolgens doorgestort door PAYIT aan de Klant, op het door de Klant meegedeelde rekeningnummer.

4.3.2. Activiteiten

Alle activiteiten die de Klant registreert worden gratis aangeboden.

4.3.3. Wijzigingen

PAYIT zal ten allen tijde het recht hebben om de tarieven, zowel de vergoeding per transactie, als de vergoeding per activiteit, aan te passen.

4.4. MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn moeten de mededelingen van de Klant betreffende de uitvoering van de diensten ons schriftelijk, per brief, per fax of per mail overgemaakt worden.

5. Klachten.

Alle andere klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks op aangetekende wijze aan onze firma te worden gericht, uiterlijk acht dagen na uitvoering van de diensten, op straf van niet-ontvankelijkheid. Na deze termijn van acht dagen zijn zowel de levering, de uitvoering als de factuur aanvaard . Het indienen van een klacht om welke reden dan ook, mag de medecontractant niet toelaten de betaling na de normale vervaldag uit te stellen. Een gedeeltelijke benutting van de geleverde waren heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

6. Overmacht

PAYIT is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door PAYIT geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van PAYIT zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, overstroming, uitzonderlijk hoog ziekteverzuim, communicatie- of transportstoringen en bedrijfsstoringen. PAYIT is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Daarenboven is PAYIT niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen indien deze niet- of gebrekkige uitvoering verband houdt met gewijzigde economische of andere omstandigheden die PAYIT op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst niet heeft voorzien en waardoor de uitvoering van de overeenkomst, zoals tussen partijen overeengekomen, in ernstige mate wordt verzwaard of onmogelijk wordt gemaakt.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van PAYIT opgeschort.

7. Aansprakelijkheid

De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig worden verstrekt. De Klant is tevens als enige verantwoordelijk voor de correctheid van deze aangeleverde gegevens (o.a. identiteit van de klant, bankrekeningnummer waarop de doorstorting mag gebeuren, gegevens activiteit, boodschap die gecommuniceerd wordt naar Eindgebruikers toe, etc.) en de tijdigheid waarin deze info wordt aangeleverd. Bij gebreke aan naleving van deze verbintenis zal PAYIT het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele bijkomende kosten/prestaties vallen ten laste van de Klant.

PAYIT oefent géén enkele controle uit op de werking, het gebruik van de diensten van PAYIT, de veiligheid van de betaaloplossing, de activiteiten die worden aangemaakt door de klant/gebruiker of de gegevens van diezelfde klant/gebruiker. PAYIT zal bijgevolg nooit enige aansprakelijkheid dragen voor de Klant, de Eindgebruiker of de mogelijke schade die de Klant dan wel de activiteit van die Klant hebben veroorzaakt of kunnen veroorzaken.

Er bestaat géén enkele (contractuele) relatie tussen PAYIT en de Eindgebruiker, daar PAYIT louter optreedt als tussenpersoon tussen de Klant en de Eindgebruiker. Voor zover er enige aanspraken zijn vanwege de Eindgebruiker dan wel de Klant, dan zullen zij dit in elk geval onderling dienen te regelen, zonder enige aanspraak te kunnen laten gelden t.a.v. PAYIT.

Eindgebruikers die, om eender welke reden, terugbetaling vragen van gelijk welk bedrag, zullen de klant rechtstreeks moeten aanspreken en kunnen in géén geval terugbetaling vragen bij PAYIT.

8. Betaling

De Diensten van PAYIT worden rechtstreeks afgehouden door afhouding van de overeengekomen vergoeding (art. 4.3.1 van deze algemene voorwaarden) van de betalingen die PAYIT ontvangt vanwege de Eindgebruiker.

9. Privacy

PAYIT zal in het kader van de contractuele relatie met de klant persoonsgegevens registreren betreffende de klant, m.n.: e-mailadres, adres, telefoonnummer en in voorkomend geval het BTW- nummer. De klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

PAYIT zal deze persoonsgegevens verwerking conform de GDPR-regelgeving met volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte en verwerkte bestellingen en direct marketing van PAYIT

Elke klant heeft inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van PAYIT. De klant zal het verzoek daartoe per gedateerde en ondertekende brief aanvragen.

PAYIT verwerkt géén gegevens van de eindgebruikers. De gegevens die door eindgebruikers worden gedeeld belangt enkel de klant aan.

10. Splitsbaarheid

De nietigheid van één clausule van onderhavige voorwaarden tast de geldigheid van de overige clausules niet aan. Indien een clausule nietig wordt verklaard, verbinden de partijen er zich toe deze te vervangen door een clausule die het dichtst aansluit bij de bedoelingen van de partijen en die conform is met de wet.

11. Toepasselijk recht en gerechtelijke bevoegdheid

Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.